Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door Jan ten Hoor Juweliers bv gedane aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten.
Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
Jan ten Hoor Juweliers bv heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar site te veranderen.
Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.


Erkenning elektronische communicatie
Jan ten Hoor Juweliers bv erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen enkel vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is.

Levertijd
Indien een product voorradig is bedraagt de levertijd vijf dagen of minder doch maximaal veertien dagen, indien de levertijd langer wordt dan veertien dagen wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en bestaat voor beide partijen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden door dit per e-mail (of fax of post) te melden.
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het artikel. 
Jan ten Hoor Juweliers bv is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door u of derden ten gevolgen van het niet dan wel te laat leveren van producten.
Levering alleen in Nederland
Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten zoals vermeld op de website .
Alle prijzen zijn in Euro's.
Jan ten Hoor Juweliers bv behoud zich het recht voor prijzen te wijzigen.

Betaling
Betaling kan op de volgende wijze: Vooraf per bank/giro of onder rembours .
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt betaling plaats 7 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
Indien niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt, heeft Jan ten Hoor Juweliers bv het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Jan ten Hoor Juweliers bv zonder ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is aan Jan ten Hoor Juweliers bv de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door Jan ten Hoor Juweliers bv geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Jan ten Hoor Juweliers bv verschuldigd bent hebt voldaan.
Het risico ter zake de geleverde producten gaat op het moment van levering op u over.

Afkoelingsperiode
Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen heeft u de bevoegdheid om binnen zeven werkdagen, zonder opgave van rede het product te retourneren, met uitzondering van speciaal voor u vervaardigde artikelen, en artikelen die om hygiënische redenen niet kunnen worden omgeruild (oorbellen en stekers). 
Jan ten Hoor Juweliers bv behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag aan u te retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van Jan ten Hoor Juweliers bv gebruikt of door uw schuld of nalatigheid beschadigd is.
Indien u de overeenkomst binnen de afkoelingsperiode wenst te ontbinden dient u dit onmiddellijk aan Jan ten Hoor Juweliers bv kenbaar te maken via e-mail (of fax of post) en dient u het product direkt te retourneren waarbij u zelf de kosten van en het risico voor het retourzenden dient te dragen.
Jan ten Hoor Juweliers bv zal dan zo spoedig mogelijk het betaalde bedrag minus de bijdrage in de verzendkosten retourneren via bank of giro .

Klachten
Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door Jan ten Hoor Juweliers bv serieus in behandeling worden genomen.
Neemt u in een dergelijk geval contact met ons op via telefoon, fax of e-mail Wij zullen zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken.
Per e-mail of post wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht.


Geschillen
Geschillen tussen u en Jan ten Hoor Juweliers bv zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen. Op alle overeenkomsten, alsmede op de pre-contractuele fase is Nederlands recht van toepassing.


Rechten
Jewels4you mag zonder de voorafgaande toestemming van Jan ten Hoor Juweliers bv niet gebruikt worden.  Ook de door Jan ten Hoor Juweliers bv vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen,foto's,berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het eigendom van Jan ten Hoor Juweliers bv, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is zonder voorafgaande toestemming van Jan ten Hoor Juweliers bv niet toegestaan.